Sk En

Willem C. Vis International Commercial Arbitration Moot

Willem C. Vis International Commercial Arbitration Moot je medzinárodný simulovaný spor, ktorý sa koná každoročne vo Viedni. Účelom Vis Moot-u je podpora štúdia medzinárodného obchodného práva a medzinárodnej arbitráže. Zadanie problému vždy vyplýva z obchodnej zmluvy podriadenej Dohovoru o zmluvách o medzinárodnej kúpe tovaru (známy aj pod menom Viedenský dohovor alebo CISG) a zahŕňa aj procedurálne otázky arbitrážneho konania. Moot pozostáva z písomného podania (memorandum) za navrhovateľa a odporcu. Následne sa koná ústne kolo vo Viedni. Celá súťaž prebieha v anglickom jazyku.

Priebeh mootu

Vis Moot je rozdelený na dve časti: príprava písomných podaní (memoránd) v prospech navrhovateľa a následne odporcu a ústne pojednávanie vo Viedni. Písomná časť začína v októbri, kedy je zverejnené zadanie problému. Tímy musia vypracovať memorandum vo vzťahu k hmotnoprávnym a procesnoprávnym otázkam. Tím obvykle tvorí 4 až 6 členov.

Študenti najprv preberajú rolu právnych zástupcov navrhovateľa. Uvedené memorandum je potrebné vypracovať a poslať do začiatku decembra. Každému tímu je následne doručené memorandum za navrhovateľa od iného tímu. Memorandum za odporcu je potrebné vypracovať do konca januára ako vyjadrenie na memorandum doručené od súperiaceho tímu.

Na rozdiel od iných simulovaných sporov, vo Vis Moot-e sa neuplatní predbežný výber tímov, ktoré postupujú do ústneho kola, a teda každý tím sa môže zúčastniť ústneho kola vo Viedni.

Premoot-y

Ako popularita Vis Moot-u postupne rástla, tímy začali organizovať stretnutia, ktoré umožňujú vyskúšať si ústnu prezentáciu argumentov pred skutočnou súťažou vo Viedni. V posledných rokoch organizovali univerzity a právnické kancelárie po celom svete tzv. premoot-y. Typický premoot sa koná za účasti 5 až 15 tímov. Nakoľko ide o najlepšiu možnosť prípravy, tím za Univerzitu Komenského sa v minulých rokoch zúčastnil viacerých premoot-ov (Helsinki, Praha, Budapešť). Účasť na premoot-e závisí od konkrétnych podmienok a dostupnosti a z toho dôvodu sa každoročne mení.

Ústne kolo

Ústne kolo sa koná vo Viedni. Začína každý rok otváracou ceremóniou vždy v piatok, týždeň pred Veľkou nocou a končí finálovým kolom na Zelený štvrtok. Vo štvrtok večer pred začiatkom súťaže organizuje Moot Alumni Association uvítaciu oslavu pre študentov, trénerov a bývalých účastníkov.

Základné kolá prebiehajú v priestoroch Právnickej fakulty Viedenskej univerzity a v priľahlých právnických kanceláriách. Každý tím sa zúčastní štyroch základných pojednávaní (proti štyrom rôznym tímom, v zásade existuje snaha postaviť proti sebe tímy z kontinentálneho a anglosaského právneho systému) počas prvých štyroch dní. Základné kola končia v utorok večer vyhlásením 64 najlepších tímov, ktoré postupujú do vyraďovacích kôl. Vyraďovacie kolá trvajú tri dni a končia finálnym kolom. Celý moot sa následne ukončí záverečným banketom.

Vis Moot sa považuje za jeden z najprestížnejších simulovaných sporov na svete. Poprední akademici z oblasti medzinárodného obchodného práva a medzinárodnej arbitráže prichádzajú do Viedne, aby sa zúčastnili súťaže ako rozhodcovia, čo bezpochyby dotvára vysoký štandard súťaže z akademického aj profesionálneho hľadiska. Moot priťahuje pozornosť mnohých právnických fakúlt z celého sveta.

Popularita Vis Moot-u v posledných rokoch výrazne stúpala (v akademickom roku 2016/2017 sa súťaže zúčastnilo 341 tímov z celého sveta). Moot dáva študentom príležitosť komunikovať zo študentmi z iných krajín a právnych kultúr, čím im umožňuje získať medzinárodný nadhľad, ktorý je v medzinárodnej arbitráži bezpochyby prínosom. Príťažlivú súčasť moot-u tvoria aj večierky organizované Moot Alumni Association (MAA), ktoré študentom poskytujú priestor na odreagovanie po dlhých mesiacoch prípravy. MAA organizuje uvítací večierok a zároveň aj záverečnú oslavu deň pred ukončením súťaže.

Študenti právnickej fakulty, ktorí sa chcú zúčastniť Vis Moot-u v nasledujúcom akademickom roku 2017/2018, môžu poslať email na: pavellacko19@gmail.com alebo michal_hrusovsky@yahoo.com. Za účasť je možné získať až 8 ECTS kreditov, a to v prípade zápisu predmetov VIS Moot I - Arbitration Moot a VIS MOOT II - Arbitration Moot.

V prípade akýchkoľvek otázok neváhajte poslať email na hore uvedené adresy.