Sk En

Občianske združenie

Občianske združenie Spoločnosť na podporu rozhodcovského konania bolo zaregistrované Ministerstvom vnútra dňa 26. augusta 2011 pod č. VUS/1-900/90-377 62.

Spoločnosťna podporu rozhodcovského konania bola založená predovšetkým za účelom inštitucionálneho zastrešenia prípravy študentov Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave na medzinárodnú právnickú súťaž – simulovaný arbitrážny spor William C. Vis International Commercial Arbitration Moot. Činnosť občianskeho združenia však nie je obmedzená na tento účel.

Cieľom združenia je ďalej:

1. organizovanie a podpora podujatí, ktorými sa má dosiahnuť väčšie povedomie a informovanosťodbornej aj širšej verejnosti o rozhodcovskom konaní,

2. podpora autorov pri vydávaní literatúry týkajúcej sa rozhodcovského konania,

3. spolupráca s akademickými inštitúciami v súvislosti s výučbou predmetov týkajúcich sa rozhodcovského konania,

4. spolupráca s inými inštitúciami v súvislosti s rozhodcovským konaním,

5. účasť študentov na predbežných kolách (premoot-och) medzinárodného simulovaného arbitrážneho sporu Willem C. Vis International Commercial Arbitration Moot;

6. organizácia konferencií alebo iných obdobných podujatí ohľadom rozhodcovského konania. 

 

AKO POUKÁZAŤ 2% DANE:

 

Ak ste právnická osoba 

 

1. Právnické osoby môžu poukázať 1,0% (2%) z dane aj viacerým prijímateľom, minimálna výška v prospech jedného prijímateľa je 8 €.

2. Vypočítajte si Vaše 1,0% (2%) z dane z príjmov právnickej osoby – to je maximálna suma,ktorú môžete poukázať v prospech prijímateľa/prijímateľov, poukázať môžete aj menej ako 1,0% (2%), musí však byť splnená podmienka minimálne 8 € na jedného prijímateľa. 

3. Ak právnická osoba v roku 2019 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2020 nedarovala financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel, tak môže poukázať iba 1,0% z dane – vyznačí v daňovom priznaní, že poukazuje iba 1,0% z dane. Ak právnická osoba v roku 2019 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2020 darovala financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel, tak môže poukázať 2% z dane – označí v daňovom priznaní, že poukazuje 2% z dane.

4.  V daňovom priznaní pre právnické osoby – časť IV. sú uvedené kolónky na poukázanie 1,0% (2%) z dane v prospech 1 prijímateľa. Pokiaľ ste si vybrali viac prijímateľov, vložte do daňového priznania ďalší list papiera ako prílohu (je uvedená na poslednej strane DP) a uveďte tam analogicky všetky potrebné identifikačné údaje o prijímateľoch a sumu, ktorú chcete v ich prospech poukázať. V kolónke 4 uveďte, koľkým prijímateľom chcete podiel zaplatenej dane poukázať.

5. Ak súhlasíte so zaslaním údajov (obchodné meno alebo názov, sídlo a právna forma) vami určeným prijímateľom, tak zaškrtnite súhlas so zaslaním údajov.

6. Doplňte identifikačné údaje o našom združení: Spoločnosť na podporu rozhodcovského konania, Nešporova 8, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 42217997.

7. Vyplnené daňové priznanie doručte do 31. marca 2020 na príslušný daňový úrad. Daňový úrad by mal 2% (1%) poukázať na náš účet v priebehu 90 dní.

 

Ak ste samostatne zárobkovo činná osoba

 

1. Vyplňte si daňové priznanie. Vypočítajte si 2% z Vašej zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať, ak ste v roku 2019 neboli dobrovoľníkom, alebo dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín.Táto suma však musí byť minimálne 3 €.

2. V daňovom priznaní pre fyzické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% z dane v prospech 1 prijímateľa.

3. Ak chcete oznámiť prijímateľovi, že ste mu Vy zaslali svoje 2%/3%, zaškrtnite v tlačive príslušný súhlas so zaslaním Vašich údajov

4. Doplňte identifikačné údaje o našom združení: Spoločnosť na podporu rozhodcovského konania, Nešporova 8, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 42217997

5. Vyplnené daňové priznanie doručte do 31. marca 2020 na príslušný daňový úrad. Daňový úrad by mal 2% poukázať na náš účet v priebehu 90 dní.

 

Ak ste zamestnanec

 

1. Požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov a o vystavenie potvrdenia o zaplatení dane.

2. Vypočítajte si 2% z Vašej zaplatenej dane - to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať, ak ste v roku 2020 neboli dobrovoľníkom, alebo dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín.

3. Vyplňte formulár - vyhlásenie o poukázaní 2 % dane. Uveďte vaše meno, rodné číslo, bydlisko a sumu zodpovedajúcu 2% zaplatenej dane. Číslo nášho bankového účtu nie je potrebné, keďže celú daň platíte daňovému úradu, ktorý následne zasiela poukázané 2% nám ako prijímateľovi.

4. Obidva formuláre - Potvrdenie o zaplatení dane a Vyhlásenie o poukázaní najneskôr do 30. apríla 2020 pošlite/doručte daňovému úradu v mieste vášho bydliska. Daňový úrad by mal 2% poukázať na náš účet v priebehu 90 dní.

 

Údaje o prijímateľovi Vašich 2%:

 

Názov:                         Spoločnosť na podporu rozhodcovského konania
Právna forma:              občianske združenie
Sídlo:                           Nešporova 8, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO:                            42217997
Číslo účtu (IBAN):       SK08 5200 00000000 1331 9467
BIC:                            OTPVSKBX